1. Uchwała Nr 1074/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 2. Uchwała Nr 1075/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 1076/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu  niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o  odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
 4. Uchwała Nr 1077VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 1078/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 6. Uchwała Nr 1079/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia  2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 1080/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 8. Uchwała Nr 1081/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwiecień 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 9. Uchwała Nr 1082/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracowników etatowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 1083/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego  Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych  Łomży na rok 2022
 11. Uchwała Nr 1084/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby   Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2021
 12. Uchwała Nr 1085VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy z pracownikiem do spraw rejestru  zatrudnionej w  Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży  
 13. Uchwała Nr 1086/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku pracownik do spraw rejestru OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1087/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji szkolenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej dla pielęgniarek i położnych oraz pokryć koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem w trybie online
 15. Uchwała Nr 1088/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Polską Misję Medyczną