PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

 do pracy w oddziałach psychiatrycznych

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • rozwój osobisty poprzez szkolenia, konferencje, udział w projektach,
 • pracę blisko Warszawy, w nowym, najnowocześniejszym szpitalu psychiatrycznym w Polsce,
 • miłą i przyjazną atmosferę.

 

Niezbędne:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • silna orientacja na Pacjenta, empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dodatkowo do zatrudnienia na umowę zlecenie:
 • ubezpieczenie OC,
 • dokument ubezpieczenia w zakresie profilaktycznego badania i leczenia poekspozycyjnego,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym bhp,
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciw wskazań zdrowotnych  do pracy w oddziale psychiatrycznym,
 • aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych).

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki,
 • ukończone kursy EKG, RKO,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Kontakt:  CV proszę przesyłać na adres mailowy rekrutacja@drewnica.pl  lub osobiście złożyć w Kancelarii Szpitala.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych z treścią poniższej klauzuli:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@drewnica.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
  a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.