1. Uchwała 564/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
2. Uchwała 565/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
3. Uchwała 566/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
4. Uchwała Nr 567/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
5. Uchwała Nr 568/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarek z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży, którym wygasło prawo wykonywania zawodu z powodu śmierci
6. Uchwała Nr 569/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
7. Uchwała Nr 570/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 571/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia położnej o odbytym przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
9. Uchwała Nr 572/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
10. Uchwała Nr 573/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
11. Uchwała Nr 574/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
12. Uchwała Nr 575/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
13. Uchwała Nr 576/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
14. Uchwała Nr 577/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
15. Uchwała Nr 578/VII/2018 w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarki lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
16. Uchwała Nr 579/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
17. Uchwała Nr 580/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
18. Uchwała Nr 581/VII/2018 w sprawie podwyżki dla pracownika biura OIPiP w Łomży
19. Uchwała Nr 582/VII/2018 w sprawie podwyżki dla pracownika biura OIPiP w Łomży
20. Uchwała Nr 583/VII/2018 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb Izby na rok 2019.
21. Uchwała Nr 584/VII/2018 w sprawie zakupu mebli, foteli do pomieszczenia socjalnego
22. Uchwała Nr 585/VII/2018 w sprawie zakupu expresu ciśnieniowego do kawy dla potrzeb OIPiP w Łomży
23. Uchwała Nr 586/VII/2018 w sprawie zakupu upominków dla delegatów Okręgowego Zjazdy Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
24. Uchwała Nr 587/VII/2018 w sprawie pokrycia kosztów poniesionych za zorganizowanie spotkania opłatkowego dla koła emerytek w dniu 13.12.2018r w PWSIiP w Łomży