1. Uchwała Nr 529/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 530/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
3. Uchwała Nr 531/VII/2018 w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na Konferencję Kadry Kierowniczej organizowanej przez NRPiP w Warszawie
4. Uchwała Nr 532/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 533/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 534/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
7. Uchwała Nr 535/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
8. Uchwała Nr 536/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych