1. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  2. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia współczynników korygujących. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes NFZ jest uprawniony do ustalenia współczynników korygujących,
    w celu polepszenia jakości i dostępności do świadczeń. Na podstawie przedstawionego do konsultacji projektu zarządzenia, mechanizm ten zostaje wprowadzony w odniesieniu do świadczeń w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane, w zakresie: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży. Stanowi to jednocześnie ujednolicenie ze sposobem rozliczania wybranych świadczeń w ramach umów na leczenie szpitalne.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z powyższymi projektami i zgłaszanie ewentualnych uwag na adres: oipiplomza@neostrada.pl