Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Archiwum Komunikaty Skarbnika-2021

UCHWAŁA DOTYCZĄCA OPATY SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.:Dz. U. z.2011r.Nr174, poz.1038 ze zm.) uchwala się co następuje:
§1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna
§2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
§3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy );
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której jest członkiem; *
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;
4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, lub wychowawczym lub rodzicielskim;
5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu;
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;
8) niepracujące, które :posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne
§5.1.Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni.
2.Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę , położna składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwa okręgową izbę , której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. ( Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
§7. Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

* dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2014r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze. Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc na konto lub w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

Numer konta – Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży Nr 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Przelewy i wpłaty składek członkowskich powinny zawierać:
– imię i nazwisko członka samorządu,
– adres zamieszkania,
– nr prawa wykonywania zawodu
– określenie okresu, za który opłacona jest składka.

Skarbnik ORPiP

Bożena Wojewoda-Jarosińska

ZMIANA OPŁATY ZA INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 916) pielęgniarka/pielęgniarz i położna/położny posiadający prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składem na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacających składki członkowskie indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie w opisie przelewu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pracy.
Uprzejmie informujemy, że dla osób pracujących w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej wysokość składki członkowskiej za rok 2021r. wynosi 42,42zł/gr.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PRAKTYKI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROKU 2021

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) art. 105 ust 1 i 2 opłata za wpis do rejestru oraz zmianę wpisu, wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata 109 zł.  na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:
50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 54.50 zł.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ROKU 2021

Zgodnie z art. 76 ust 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.576 ze zm.) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego , wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowych pielęgniarek i położnych w roku 2021 wynosi: 325,00 zł/gr.

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin