Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 26 maja 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy odpowiedź na pytanie NIPiP która zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z pytaniem w kwestii jaka kwota w roku 2020 r. będzie stanowiła podstawę do wyliczenia wzrostów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 830). (Pytanie – Pismo NIPiP) (Odpowiedź – Pismo MZ) (pisma w załączeniu).
  2.  W związku z interwencją NIPIP wystosowaną do NFZ w sprawie braku możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez Portal SZOI – Zlecenia Zaopatrzenia (www.ezwm.nfz.gov.pl) dla pielęgniarek i położnych, które nie mają obowiązku ukończenia kursu specjalistycznego dotyczącego ordynacji leków i wyrobów medycznych przekazujemy korespondencję w powyższej sprawie (Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ, Pismo NIPiP, Odpowiedź NFZ).
  3. NIPiP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec podjętej decyzji przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. (Pismo NIPiP do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim, Wspólne Stanowisko NIPIP, OZZPiP, PTP z 2016 r. w sprawie kształcenia pielęgniarek).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK