Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej od 1.01.2016 r.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do rejestru wynosi:
2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata 83 zł.
na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:
50% wysokości wyżej wymienionej kwoty tj. 41,50 zł.