1. Uchwała Nr 1096/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  30 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 1097/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu  niewykonywania zawodu położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu położnej  przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 1098/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 4. Uchwała Nr 1099/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 5. Uchwała Nr  1100/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 6. Uchwała Nr 1101/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 7. Uchwała Nr 1102/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 1103/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 9. Uchwała Nr 1104/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP  w Łomży
 10. Uchwała Nr 1105/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP  w Łomży
 11. Uchwała Nr 1106/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy z radcą prawnym zatrudnionej w Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 12. Uchwała Nr 1107/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia radcy prawnego na potrzeby OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 1108/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wpisu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży jako organizatora bezpłatnego kształcenia podyplomowego do rejestru podmiotów  prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała Nr 1109/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyłonienia realizatorów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer07.01.00-IP.05-00-004/21.