1. Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 806/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 807/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 6. Uchwała Nr 808/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 7. Uchwała Nr 809/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 8. Uchwała Nr 810/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 811/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 812/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 11. Uchwała Nr 813/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży za  2019 rok
 12. Uchwała Nr 814/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 815/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 816/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała Nr 817/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 818/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 819/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 820/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu