Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami
i procesami związanymi z  wystawianiem,
prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”
 skierowany jest do:

  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – Szpitali,
  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi
w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1)
 takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców na terenie całego kraju, stając się jednocześnie istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie
z założeniami dokumentów strategicznych takich jak np. „Sprawne Państwo 2020”.

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.10.2021.

Szkolenia dla pracowników POZ – cały kraj, lokalizacje i terminy szkoleń są sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Szkolenia dla pracowników Szpitali – Pierwsza tura rekrutacji trwała do 30.11.2019 r., kolejna II tura  uruchomiona została 2 stycznia br., kolejne tury będą uruchamiane aż do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

DO POBRANIA:

Harmonogram szkoleń