Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Komunikaty Skarbnika

 Wysokość składek członkowskich w roku 2023

 

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek

i położnych (tj.:Dz. U. z.2011r.Nr 174, poz.1038 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1.

  1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,

z zastrzeżeniem § 4.

  1. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna

§2.

  1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia

pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku

służbowego;

2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie

prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na

podstawie umowy zlecenia;

3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał

poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód

pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź

grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych

do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek

 

i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

(dla tej grupy pielęgniarek i położnych)  składka wynosi  52,24 zł.

  1. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.

§3.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na

rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego

miesiąca za miesiąc poprzedni.

§4.

 Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania

wykonywania zawodu w okręgowej izbie której jest członkiem; *

3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, lub wychowawczym lub

rodzicielskim;

5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy

społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne

stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku

pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu;

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;

8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

§5.

  1. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby

Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek

członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni.

  1. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§6.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położna składek za dwa pełne okresy płatności

uprawnia właściwa okręgową izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)

§7.

Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie do 15 dnia

każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto  Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łomży:

Konto bankowe: Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży

Nr konta: 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Przelewy  składek członkowskich powinny zawierać:

– imię i nazwisko członka samorządu,

– prawo wykonywania zawodu,

– adres zamieszkania lub nazwę i adres pracodawcy,

– określenie okresu, za który opłacona jest składka.

 

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej w 2023 roku

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata wynosi 134 zł. 

Natomiast wysokość opłaty za zmianę wpisu  w rejestrze – 50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty, o której mowa powyżej,  tj. 67 zł.  

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w 2023 roku

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) art. 76 ust. 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 400 zł.

 

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin