Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Działalność –  Krok po Kroku

OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Pielęgniarki/ Położne otwierając własną działalność gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działalności gospodarczej – CEDIG (UM lub UG) muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczną).

Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą – w rejestrze praktyk zawodowych, należy:

dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG ( przy rejestracji podając datę rozpoczęcia działalności,  proszę uwzględnić czas załatwienia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłową nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa praktyka pielęgniarska/ położna).

Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę główną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodowych.

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Konieczność zarejestrowania się – założenie konta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowanie swojego zaświadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków. 

 1. Rejestracja – Założenie konta:

a) Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.csioz.gov.pl

b) Proszę wejść po lewej stronie w menu – ZAREJESTRUJ.

c) Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.

d) Wygenerowana zostanie informacja, że konto zostało założone a na adres poczty mailowej wysłany zostanie link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski drogą papierową).

e) Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na własnym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, proszę podać imię i nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

Załatwić podpis elektroniczny

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r. , Nr 221, poz 1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej,  wykorzystaniem bezpiecznego podpisu  elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.

Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo podpis zaufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania  dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związana z poniesieniem kosztów.

Profil zaufanybezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. 

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. wejść na stronę ePUAP: epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizację poszczególnych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, należy wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać rodzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby proszę dzwonić:  (86) 216 – 47 – 13 )

Wypełniony wniosek podpisany profilem wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru.

Po wypełnieniu wniosku oczekujemy 7 dni roboczych, na dokonanie wpisu. Na adres mailowy wysyłane zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.

    W przypadku źle wysłanego bądź  wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo prosimy sprawdzać swoje konto w rejestrze  praktyk zawodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w  zakładce: „Dokumenty” ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy: 
 1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
 2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
 4. Dokument potwierdzający brak przerw  w wykonywaniu zawodu o którym mowa w art.26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,  zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno – prawnej)
 1. W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających wykonywanie określonych  świadczeń zdrowotnych w gabinecie-opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej
 2. Dokonywanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 109zł w roku 2021 –  na konto OIPiP w Łomży (nr konta podany jest na stronie internetowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.
 3. Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
 4. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Łomży. 

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYKA 

 1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych należy zalogować się w rejestrze https//rpwdl.csioz.gov.
 2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawi się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
 3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załączniki: (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik potwierdzający dokonanie opłaty za zmianę wpisu).
 4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
 5. W przypadku źle wysłanego lub źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczególnymi danymi co we wniosku należy poprawić. 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna  wykonując praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelki zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych – okręgowa rada pielęgniarek i położnych –  może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.. Do uchwał, o którym mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach  nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustaleniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględnić rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa dotycząca terminu przedstawienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej). 

UBEZPIECZENIE OC 

Na podstawie art. 25 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo  niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

 • 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczne praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Na podstawie art.23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien posiadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu i warunków działanie udzielania świadczeń zdrowotnych.

REGULACJE PRAWNE

 1. Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

 

                W dniu 01. lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz 654), która określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art, 103). Organem prowadzącym jest .: okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/ położną. (według art. 106.1)

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl – wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącz nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

96 – indywidualna specjalistyczna praktyka wy łącznie w miejscu wezwania

97 – grupowa praktyka

98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)

99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (własny gabinet).

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. (według art. 104).

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2021r. wynosi 109,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; (według art. 105) (opłata za zmiany wpisu w 2021r. wynosi 54,50 zł – opłatę należy dokonać na konto izby).

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. (według art. 107.1.2)

 

Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 • podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108).

 

Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania   czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

 • żądania informacji i dokumentacji;
 • oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • wglądu do dokumentacji medycznej;
 • żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. (według art. 111)

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI 

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może

być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;

b) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

c) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;

d) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

e) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

f) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym  podmiotem.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

                Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistyczna w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o

samorządzie pielęgniarek i położnych,

 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 1. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
 1. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

                W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia  zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

UWAGA : Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK

 

 1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru. (według art.102)

 

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016r. poz. 960) uchylono m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej praktyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we wniosku.

Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestrację swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej, poz. 1638).

 

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin