Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Indywidualne Praktyki Pielęgniarek i Położnych

Tryb rejestracji praktyk pielęgniarek i położnych
Procedura rejestrowania praktyk zawodowych pielęgniarki (1) / położnej (2)

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ujęte zostały w:

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. (Dz. U. Nr 221 poz. 1319) – rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 listopada 2011 r.,
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Rodzaje praktyk

Ustawa o działalności leczniczej przewiduje następujące formy prowadzenia przez pielęgniarkę, położną działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

Indywidualną praktykę pielęgniarki / położnej;
Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki / położnej;
Indywidualną praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
Indywidualną praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
Indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
Grupową praktykę pielęgniarki / położnej (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Obligatoryjny wpis

Wykonywanie przez pielęgniarki / położnej działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Obowiązek zgłaszania zmian

Pielęgniarka / położna prowadząca praktykę zawodową wpisana do rejestru jest obowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr nałoży karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.

Opłaty

Wpis i wpis zmian do rejestru praktyk podlega opłacie. Wysokość opłat jest obecnie niezależna od rodzaju rejestrowanej praktyki (indywidualna, indywidualna specjalistyczna, grupowa). Odrębnej opłacie podlega każda zgłaszana zmiana danych objętych wpisem.

Wysokość opłat podana niżej za wpis uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wygrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku według opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia Prezesa GUS z informacją za rok poprzedni i będzie ulegać zmianie co roku.

Opłata za wpis wynosi: 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Opłata za wpis zmian: 50% wysokości opłaty za wpis.

W 2017 roku opłata wynosi 86 zł za wpis i 43 zł za wpis zmian.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży

46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego a praktyka na wezwanie

Nowym typem praktyki jest indywidualna (specjalistyczna) praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Pielęgniarka / położna prowadząca taką praktykę jest obowiązana spełniać warunki, takie jak pielęgniarka / położna prowadząca indywidualną praktykę – poza wymogiem posiadania pomieszczenia, w którym udziela świadczeń i jego wyposażeniem. Praktyka ta prowadzona jest na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

Ten rodzaj praktyki jest odmienny do praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego oraz poza gabinetem praktyki). Miejscem wezwania, o którym mowa nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Ustanowienie tego typu praktyki powoduje, iż każda pielęgniarka / położna, posiadająca dotychczas jedynie praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu kontynuacji umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym będzie zobowiązana do zmiany formy jej prowadzenia.

Termin przewidziany w ustawie na złożenie stosownych wniosków mija w dniu 31.12. 2012 r. W tym przypadku zmiana praktyki na wezwanie na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest wolna od opłat.

Pamiętać należy, że posiadając tylko praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie można wykonywać działalności poza miejscem określonym dla tego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie OC

Od dnia 1 stycznia 2012 roku, pielęgniarki / położne prowadzące praktykę pielęgniarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są zobowiązane do przekazywania rejestrowi praktyk kopii aktualnych umów ubezpieczenia OC.

Pielęgniarki / położne, które zarejestrują praktyki zawodowe po dniu 1 stycznia 2012 roku, przedkładają w/w dokument w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności – czyli umowa ta musi być zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Regulamin organizacyjny

Pielęgniarka / położna prowadząca praktykę zawodową jest obowiązana posiadać regulamin organizacyjny praktyki zawodowej (art. 24 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej), określający w szczególności:

firmę podmiotu,
cele i zadania podmiotu,
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Warunki rejestracji praktyki

1. Indywidualna praktyka (w gabinecie stacjonarnym)

Pielęgniarka / położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

posiadać prawo wykonywania zawodu,
posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
nie może być:
zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
musi dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. Indywidualna specjalistyczna praktyka (w gabinecie stacjonarnym)

Pielęgniarka / położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w pkt 1 oraz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

3. Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

Pielęgniarka / położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

spełniać warunki, o których mowa w pkt 1.1. – 1.4. oraz 1.6.i 1.7., czyli wszystkie, tak jak w praktyce indywidualnej (w gabinecie stacjonarnym) oprócz wymogu dot. dysponowania pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne,
posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

Pielęgniarka / położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w pkt 3 oraz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

5. Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w pkt 1.1. – 1.4. oraz 1.6.i 1.7. , czyli wszystkie, tak jak w praktyce indywidualnej (w gabinecie stacjonarnym) oprócz wymogu dysponowania pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne.

6. Indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Pielęgniarka / położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w pkt 5 oraz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

7. Grupowa praktyka pielęgniarki / położnej (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej)

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej albo partnerami spółki partnerskiej spełniające warunki, o którym mowa wyżej w odniesieniu do indywidualnej praktyki pielęgniarki / położnej (pkt 1) lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki / położnej (pkt 2). Grupowa praktyka zatem musi dysponować pomieszczeniem, o którym mowa w pkt 1.5.

Dokumenty wymagane do rejestracji

Zamierzając wykonywać działalność leczniczą, jako praktyka zawodowa pielęgniarka / położna składa do organu rejestrowego (Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych):

1. Wniosek

W przypadku praktyki indywidualnej:

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych

Wniosek o wykreślenie z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych

Adresy udzielania świadczeń zdrowotnych

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk pielęgniarskich i położniczych

W przypadku praktyki grupowej:

Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Wniosek o wykreślenie z rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Lista wspólników grupowej praktyki pielęgniarek, położnych

Adresy udzielania świadczeń zdrowotnych

2. Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki, położnej są kompletne i zgodne z prawdą,
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

3. Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaną w drodze decyzji administracyjnej w sprawie spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – dotyczy praktyki indywidualnej (w gabinecie stacjonarnym), o której mowa w pkt 1 oraz praktyki indywidualnej specjalistycznej (w gabinecie stacjonarnym).

4. Kserokopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisa)

Polisę składa się w terminie 7 dni do dnia zawarcia umowy, obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

5. potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru lub wpis zmian w rejestrze na numer konta OIPiP.

Odmowa wpisu, wykreślenie

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem,
podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym,
wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności,
skreślenia pielęgniarki / położnej z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.[17]).

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin