Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Opinie prawne

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018r.

Opinia prawna
w sprawie dokumentów składanych w postępowaniu konkursowym na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 2190), dalej u.d.l., stanowi, że w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:
1) kierownika;
2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;
4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
5) pielęgniarki oddziałowej.
W oparciu o przepis art. 49 ust. 8 u.d.l. zostało wydane rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 393). Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania konkursu,
2) skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,
3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu.
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na
prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów;
6) w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika – informację o
kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Jak wynika z treści § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, kandydaci mają obowiązek
przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie
prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo. Przepisy rozporządzenia
dopuszczają złożenie przez kandydata kopii dalszych innych dokumentów, w szczególności
potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
2
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 2291 ze zm.) notariusz poświadcza:
1) własnoręczność podpisu;
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
3) datę okazania dokumentu;
4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
W myśl art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie, czynności notarialne, dokonane przez
notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Powyższe oznacza, że
odpisy dokumentów poświadczone przez notariusza odpowiadają dokumentom oryginalnym i
są na równi z nimi traktowane.
W związku z powyższym, osoba która składa swoją aplikację w konkursie na
stanowisko wskazane w art. 49 ust. 1 u.d.l., w celu wypełnienia wymogu § 12 ust. 1 pkt 2
może składać dokumenty opisane w tym przepisie, jedynie w oryginale bądź poświadczone
notarialnie na prawach oryginału.

Iwona Choromańska
Radca prawny

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin