Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Komunikaty Skarbnika

 Wysokość składek członkowskich w roku 2024

 

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek

i położnych (tj.:Dz. U. z.2011r.Nr 174, poz.1038 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1.

  1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych,

z zastrzeżeniem § 4.

  1. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna

§2.

  1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia

pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku

służbowego;

2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie

prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na

podstawie umowy zlecenia;

3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał

poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód

pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź

grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych

do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek

i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

(dla tej grupy pielęgniarek i położnych)  składka wynosi  58,26 zł.

  1. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.

§3.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na

rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego

miesiąca za miesiąc poprzedni.

§4.

 Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania

wykonywania zawodu w okręgowej izbie której jest członkiem; *

3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, lub wychowawczym lub

rodzicielskim;

5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy

społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne

stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku

pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu;

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;

8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

§5.

  1. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby

Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek

członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni.

  1. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§6.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położna składek za dwa pełne okresy płatności

uprawnia właściwa okręgową izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)

§7.

Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie do 15 dnia

każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto  Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Łomży:

Konto bankowe: Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży

Nr konta: 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Przelewy  składek członkowskich powinny zawierać:

– imię i nazwisko członka samorządu,

– prawo wykonywania zawodu,

– adres zamieszkania lub nazwę i adres pracodawcy,

– określenie okresu, za który opłacona jest składka.

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

 

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej w 2024 roku

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2023, poz. 991 ze zm.) opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata wynosi 149,00 zł. 

Natomiast wysokość opłaty za zmianę wpisu  w rejestrze – 50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty, o której mowa powyżej,  tj. 74,50 zł.  

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

 

 

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w 2024 roku

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U.2022, poz.2702 ze zm.) art. 76 ust. 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 447,00 zł.

Skarbnik Małgorzata Pogroszewska

 

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="OIPiP i Prezydium" url="http://oipip.lomza.pl/posiedzenia-orpip-i-prezydium/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="OIPiP i Prezydium" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Galeria" url="http://oipip.lomza.pl/galeria/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Galeria" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Do pobrania" url="http://oipip.lomza.pl/do-pobrania/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Do pobrania" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Druki i pliki do pobrania

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Dane podstawowe" url="http://oipip.lomza.pl/dane-podstawowe/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Dane" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Facebook" url="http://www.facebook.pl" url_new_window="on" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Facebook" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type="1_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blurb title="Organy Izby" url="http://oipip.lomza.pl/organy-izby/" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Organy Izby" _builder_version="4.19.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Organy Izby VII kadencji.

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb title="Szukaj" use_icon="on" font_icon="||divi||400" icon_color="#a8a8a8" image_icon_background_color="#ffffff" image_icon_width="48px" admin_label="Szukacz" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" image_icon_custom_padding="25px|25px|25px|25px|false|false" text_orientation="center" border_radii_image="on|100%|100%|100%|100%" border_width_all_image="3px" border_color_all_image="#e0e0e0" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" use_circle="on" use_circle_border="on" circle_border_color="#e0e0e0" circle_color="#ffffff" global_colors_info="{}" image_icon_background_color__sticky_enabled="#7EBEC5" image_icon_background_color__sticky="#7EBEC5"]

Wyszukaj informacje na stronie

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile="off" column_padding_mobile="on" admin_label="row" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="on" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" global_colors_info="{}"]

Licznik odwiedzin

[/et_pb_text][et_pb_code disabled_on="off||off" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]