Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Komisja ds. przeszkoleń

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

NIPIP-NRPiP-OIE.060.26.2023

Pani / Pan

Przewodnicząca / Przewodniczący

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż ww. przepis jest nadal obowiązujący.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie jest zwolniona z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Wobec faktu, iż stan zagrożenia epidemicznego nadal trwa i zgodnie z dotychczasową praktyką był on przedłużany, pielęgniarka lub położna może aktualnie rozpocząć wykonywanie zawodu również w trybie określonym w art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej. Ponosi ona natomiast ryzyko, iż w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie spełni ona warunku posiadania 3 miesięcy stażu pracy pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej (warunku zwolnienia z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu).

Alternatywną drogą umożliwiającą powrót do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pozostaje nadal odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu (w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

Pielęgniarka lub położna ma prawo dokonać wyboru w jakim trybie zamierza odzyskać możliwość aktywnej pracy zawodowej.

Reasumując aktualnie pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, aby podjąć jego wykonywanie może: odbyć przeszkolenie w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki na zasadach określonych przez okręgową radę pielęgniarek lub położnych albo skorzystać z drogi alternatywnej określonej w art. 26 ust. 5 ww. ustawy.

 

Z poważaniem

(-) Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP

INFORMACJA NT. BRAKU KONIECZNOŚCI ODBYWANIA PRZESZKOLENIA PO 5-LETNIEJ PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU W OKRESIE TRWANIA OKRESU EPIDEMICZNEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży uprzejmie informuje o zmianie procedury w  przeszkoleniu pielęgniarki i położnej  w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu .

Ustawa o zawodach  pielęgniarki i położnej wprowadza zmiany:

w art. 26 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust.1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust.1, pod warunkiem że przez pierwsze  3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Art.26b (uchylony dotyczący skróconego czasu przeszkolenia).

W związku ze zmianą zapisu w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479) wszelkie sprawy związane z przyjęciem pielęgniarki lub położnej przejmuje potencjalny pracodawca, do którego osoba zainteresowana zwróci się z prośbą o takie przyjęcie jej do pracy.

Obywać się to będzie bez skierowania z OIPiP .

UWAGA!

Okręgowa Izba oraz Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydają w tym zakresie żadnej dokumentacji, która tak jak do tej pory kierowała zainteresowane osoby do wybranych podmiotów celem odbycia przeszkolenia lub była dokumentem potwierdzającym odbyte przeszkolenie i zdany egzamin końcowy.

 
 
Informacje dotyczące zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 
DO POBRANIA:
 
Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka/położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.

Nie wykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną do odbycia przeszkolenia (przerwa w wykonywaniu zawodu) jest sytuacja, w której dana osoba w okresie ostatnich 6 lat nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

Dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu:

Lp.

Forma wykonywania zawodu

Poświadczenie wykonywania zawodu

1.

 1. w ramach umowy o pracę
 2. w ramach stosunku służbowego
 3. w ramach umowy cywilnoprawnej

świadectwo pracy, albo świadectwo służby, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o wykonywaniu umowy na realizację świadczeń zdrowotnych

2.

w ramach wolontariatu

zaświadczenie z podmiotu leczniczego z zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, kopia porozumienia z placówką, w której odbywał się wolontariat

3.

w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

dokumentacja potwierdzająca prowadzoną działalność, np.

 • umowa o realizację świadczeń zdrowotnych z: podmiotem leczniczym, Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładem pracy chronionej,

 • dokumentacja medyczna

4.

wykonywanie zawodu (praca) za granicą

zaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, położnej wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki lub położnej w danym państwie.

 
Pielęgniarka/położna zamierzająca podjąć wykonywanie zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły, stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż pięć lat, zobowiązana jest do odbycia przeszkolenia.

Celem przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na wymienionych oddziałach:

W przypadku pielęgniarek:

 • wewnętrznym

 • chirurgicznym

 • pediatrycznym

 • intensywnej opieki medycznej

W przypadku położnych:

 • patologii ciąży

 • bloku porodowym

 • położniczo-noworodkowym

 • ginekologicznym

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka/położna odbywa przeszkolenie.

Warunkiem otrzymania skierowania na przeszkolenie jest:

 1. złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie,

 2. posiadanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

 3. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/położnej.

 4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B,

 5. dostarczenie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV.

Po odbyciu przeszkolenia należy zdać egzamin. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej organizowany jest przez OIPiP i odbywa się w siedzibie OIPiP w Łomży, ul. Kazańska 17/14.

(Komisja Egzaminacyjna – powołana uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży):

Członkowie:

– Irena Popko – Przewodnicząca Komisji

– Izabela Metelska

– Małgorzata Pogroszewska

– Małgorzata Góralczyk

– Barbara Wiśniewska

 

SKŁAD KOMISJI ds. PRZESZKOLEŃ

Irena Popko – Przewodnicząca

Małgorzata Pogroszewska – Wiceprzewodnicząca

Barbara Wiśniewska – Sekretarz

Członkowie komisji:

Izabela Metelska

Małgorzata Góralczyk

 

DO POBRANIA:

 

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]