Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Komisja ds. przeszkoleń

Warszawa, 27 lutego 2023 r.

NIPIP-NRPiP-OIE.060.26.2023

Pani / Pan

Przewodnicząca / Przewodniczący

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż ww. przepis jest nadal obowiązujący.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie jest zwolniona z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Wobec faktu, iż stan zagrożenia epidemicznego nadal trwa i zgodnie z dotychczasową praktyką był on przedłużany, pielęgniarka lub położna może aktualnie rozpocząć wykonywanie zawodu również w trybie określonym w art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej. Ponosi ona natomiast ryzyko, iż w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie spełni ona warunku posiadania 3 miesięcy stażu pracy pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej (warunku zwolnienia z odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu).

Alternatywną drogą umożliwiającą powrót do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pozostaje nadal odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu (w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

Pielęgniarka lub położna ma prawo dokonać wyboru w jakim trybie zamierza odzyskać możliwość aktywnej pracy zawodowej.

Reasumując aktualnie pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, aby podjąć jego wykonywanie może: odbyć przeszkolenie w związku z niewykonywaniem zawodu pielęgniarki na zasadach określonych przez okręgową radę pielęgniarek lub położnych albo skorzystać z drogi alternatywnej określonej w art. 26 ust. 5 ww. ustawy.

 

Z poważaniem

(-) Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP

INFORMACJA NT. BRAKU KONIECZNOŚCI ODBYWANIA PRZESZKOLENIA PO 5-LETNIEJ PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU W OKRESIE TRWANIA OKRESU EPIDEMICZNEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży uprzejmie informuje o zmianie procedury w  przeszkoleniu pielęgniarki i położnej  w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu . 

Ustawa o zawodach  pielęgniarki i położnej wprowadza zmiany:

w art. 26 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust.1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust.1, pod warunkiem że przez pierwsze  3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Art.26b (uchylony dotyczący skróconego czasu przeszkolenia).

W związku ze zmianą zapisu w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479) wszelkie sprawy związane z przyjęciem pielęgniarki lub położnej przejmuje potencjalny pracodawca, do którego osoba zainteresowana zwróci się z prośbą o takie przyjęcie jej do pracy.

Obywać się to będzie bez skierowania z OIPiP .

UWAGA!

Okręgowa Izba oraz Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydają w tym zakresie żadnej dokumentacji, która tak jak do tej pory kierowała zainteresowane osoby do wybranych podmiotów celem odbycia przeszkolenia lub była dokumentem potwierdzającym odbyte przeszkolenie i zdany egzamin końcowy.

 
 
Informacje dotyczące zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 
DO POBRANIA:
 
Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka/położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.

Nie wykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną do odbycia przeszkolenia (przerwa w wykonywaniu zawodu) jest sytuacja, w której dana osoba w okresie ostatnich 6 lat nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

Dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu:

Lp.

Forma wykonywania zawodu

Poświadczenie wykonywania zawodu

1.

 1. w ramach umowy o pracę
 2. w ramach stosunku służbowego
 3. w ramach umowy cywilnoprawnej

świadectwo pracy, albo świadectwo służby, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o wykonywaniu umowy na realizację świadczeń zdrowotnych

2.

w ramach wolontariatu

zaświadczenie z podmiotu leczniczego z zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, kopia porozumienia z placówką, w której odbywał się wolontariat

3.

w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

dokumentacja potwierdzająca prowadzoną działalność, np.

 • umowa o realizację świadczeń zdrowotnych z: podmiotem leczniczym, Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładem pracy chronionej,

 • dokumentacja medyczna

4.

wykonywanie zawodu (praca) za granicą

zaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, położnej wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki lub położnej w danym państwie.

 
Pielęgniarka/położna zamierzająca podjąć wykonywanie zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły, stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż pięć lat, zobowiązana jest do odbycia przeszkolenia.

Celem przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na wymienionych oddziałach:

W przypadku pielęgniarek:

 • wewnętrznym

 • chirurgicznym

 • pediatrycznym

 • intensywnej opieki medycznej

W przypadku położnych:

 • patologii ciąży

 • bloku porodowym

 • położniczo-noworodkowym

 • ginekologicznym

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka/położna odbywa przeszkolenie.

Warunkiem otrzymania skierowania na przeszkolenie jest:

 1. złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie,

 2. posiadanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

 3. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/położnej.

 4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B,

 5. dostarczenie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV.

Po odbyciu przeszkolenia należy zdać egzamin. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej organizowany jest przez OIPiP i odbywa się w siedzibie OIPiP w Łomży, ul. Kazańska 17/14.

(Komisja Egzaminacyjna – powołana uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży):

Członkowie:

– Irena Popko – Przewodnicząca Komisji

– Izabela Metelska

– Małgorzata Pogroszewska

– Małgorzata Góralczyk

– Barbara Wiśniewska

 

SKŁAD KOMISJI ds. PRZESZKOLEŃ

Irena Popko – Przewodnicząca

Małgorzata Pogroszewska – Wiceprzewodnicząca

Barbara Wiśniewska – Sekretarz

Członkowie komisji:

Izabela Metelska

Małgorzata Góralczyk

 

DO POBRANIA:

 

 

Ogłoszenia

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Reklama Magazynu Pielęgniarki i Położnej[1252]

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin