APEL NR 4
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie pokrywania kosztów kształcenia pielęgniarek i położnych przez pracodawców

Delegaci XXVII OZPiP w Łomży stoją na stanowisku, że pracodawcy powinni częściowo pokrywać koszty z tytułu ukończenia kursów podyplomowych.
Wysokie koszty kształcenia podyplomowego ponoszą w znacznej części pielęgniarki i położne z własnych środków.
Dotychczas pracodawcy w minimalnym stopniu partycypują w kosztach kształcenia podyplomowego swojego personelu, pomimo stawianych przed nim wymagań kwalifikacyjnych.

APEL NR 4