1. Uchwała 716/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 2. Uchwała 717/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała 718/VII/2019 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała 719/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 5. Uchwała 720/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 6. Uchwała 721/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 7. Uchwała 722/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 8. Uchwała 723/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 9. Uchwała 724/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 10. Uchwała 725/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, położnej
 11. Uchwała 726/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
 12. Uchwała 727/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 13. Uchwała 728/VII/2019 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej
 14. Uchwała 729/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała 730/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała 731/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę oraz przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała 732/VII/2019 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2020
 18. Uchwała 733/VII/2019 w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2020
 19. Uchwała 734/VII/2019 w sprawie przyjęcia ramowych regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 20. Uchwała 735/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na Okręgowy Zjazd VIII kadencji
 21. Uchwała 736/VII/2019 w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w rejonach wyborczych
 22. Uchwała 737/VII/2019 w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego VII kadencji i wyborczo-budżetowego na VIII kadencję
 23. Uchwała 738/VII/2019 w sprawie sfinansowania szkolenia z zakresu prawa medycznego w pracy pielęgniarki i położnej
 24. Uchwała 739/VII/2019 w sprawie wykonania teczek ozdobnych i długopisów oraz pokrycie kosztów
 25. Uchwała 740/VII/2019 w sprawie skrócenia  okresu przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat