1. Uchwała Nr 537/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
2. Uchwała Nr 538/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
3. Uchwała Nr 539/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
4. Uchwała Nr 540/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
5. Uchwała Nr 541/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
6. Uchwała Nr 542/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
7. Uchwała Nr 543/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
8. Uchwała Nr 544/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
9. Uchwała Nr 545/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
10. Uchwała Nr 546/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
11. Uchwała Nr 547/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
12. Uchwała Nr 548/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
13. Uchwała Nr 549/VII/2018 w sprawie usunięcia wpisu z CRPIP pielęgniarki w związku z wykonywaniem w analizach CRPIP o figurowaniu pielęgniarki w dwóch izbach
14. Uchwała Nr 550/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
15. Uchwała Nr 551/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
16. Uchwała Nr 552/VII/2018 w sprawie odmowy częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członka OIPiP w Łomży
17. Uchwała Nr 553/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
18. Uchwała Nr 554/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
19. Uchwała Nr 555/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
20. Uchwała Nr 556/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
21. Uchwała Nr 557/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
22. Uchwała Nr 558/VII/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania podpisów w imieniu Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
23. Uchwała Nr 559/VII/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia osób powołanych do dysponowania rachunkiem bankowym na VII kadencję
24. Uchwała Nr 560/VII/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2015 – 2019 – okres VII kadencji
25. Uchwała Nr 561/VII/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania i składu komisji do spraw przeszkoleń prze Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na okres VII kadencji
26. Uchwała Nr 562/VII/2018 w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
27. Uchwała Nr 563/VII/2018 w sprawie przedłużenia platformy internetowej IBUK LIBRA
28. Uchwała Nr 563/VII/2018 w sprawie wystosowania wniosku do NFZ o przeprowadzenie przez NFZ szkolenia podmiotów leczniczych w sprawie rozliczenia kwoty 1600zł wynikającej z rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie OWU z dnia 15 października 2015 r.