1. Uchwała Nr 1194/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie  wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
  2. Uchwała Nr 1195/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/prawo wykonywania zawodu położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpisania do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
  3. Uchwała Nr 1196/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  4. Uchwała Nr 1197/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia  2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
  5. Uchwała Nr 1198/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
  6. Uchwała Nr 1199/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
  7. Uchwała Nr 1200/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
  8. Uchwała Nr 1201/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie  częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
  9. Uchwała Nr 1202/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
  10. Uchwała Nr 1203/VII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyłonienia realizatorów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer07.01.00- 00-0004/22.