INFORMACJA NT. BRAKU KONIECZNOŚCI ODBYWANIA PRZESZKOLENIA PO 5-LETNIEJ PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU W OKRESIE TRWANIA OKRESU EPIDEMICZNEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży uprzejmie informuje o zmianie procedury w  przeszkoleniu pielęgniarki i położnej  w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu .

Ustawa o zawodach  pielęgniarki i położnej wprowadza zmiany:

w art. 26 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust.1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust.1, pod warunkiem że przez pierwsze  3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Art.26b (uchylony dotyczący skróconego czasu przeszkolenia).

W związku ze zmianą zapisu w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 479) wszelkie sprawy związane z przyjęciem pielęgniarki lub położnej przejmuje potencjalny pracodawca, do którego osoba zainteresowana zwróci się z prośbą o takie przyjęcie jej do pracy.

Obywać się to będzie bez skierowania z OIPiP .

UWAGA!

Okręgowa Izba oraz Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydają w tym zakresie żadnej dokumentacji, która tak jak do tej pory kierowała zainteresowane osoby do wybranych podmiotów celem odbycia przeszkolenia lub była dokumentem potwierdzającym odbyte przeszkolenie i zdany egzamin końcowy.