APEL NR 1
DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
Z DNIA 11 MARCA 2016 r.

w sprawie przywrócenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej jako koordynatorów, opiekunów medycznych

UZASADNIENIE:

Sieć ZOL/ZPO w skali kraju nie zabezpiecza zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi lub trwale unieruchomionymi.
Zmiany demograficzne starzejącego się społeczeństwa i wzrost zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze powinny skłaniać Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przywrócenia sytuacji w DPS, przed zmianą w 2010 r. kiedy podjęto decyzję o wycofaniu pielęgniarek z DPS.
Brak profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w DPS obniża poziom świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych co wpływa negatywnie na komfort pobytu mieszkańców oraz brak fachowej opieki medycznej.
Opieka długoterminowa domowa (ze względu na brak finansowania ze strony NFZ) nie spełnia oczekiwań.

APEL NR 1