Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 20 listopada 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. NRPiP skierowała pismo do Ministra Zdrowia z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej Załącznik nr 1.
  2. NRPiP skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie usprawnienia wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach wydawanych pielęgniarkom i położnym – Załącznik nr 2.
  3. Prezes NRPiP wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – Załącznik nr 3.
  4. Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia
  5. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 20 listopada

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

Załączniki