1. Uchwała Nr 1047VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 1048/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 1049/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 1050/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 1051/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 6. Uchwała Nr 1052/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu położnej
 7. Uchwała Nr 1053/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 8. Uchwała Nr 1054/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  08 lutego 2022 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych  Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 1055/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie  zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z  powodu  niewykonywania zawodu położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat  oraz wydania zaświadczenia  pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu położnej  przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 10. Uchwała Nr 1056/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 11. Uchwała Nr 1057/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 12. Uchwała Nr 1058VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 1059/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 1060/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 1061/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 1062/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 1063/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2022
 18. Uchwała Nr 1064/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2022
 19. Uchwała Nr 1065/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2022
 20. Uchwała Nr 1066/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych w roku 2022 działającego przy OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 1067/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 22. Uchwała Nr 1068/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów wykonania Systemu Samorządu Pielęgniarek i Położnych
 23. Uchwała Nr 1069/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2022
 24. Uchwała Nr 1070/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie:   prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży  na rok 2022
 25. Uchwała Nr 1071/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie zakupu niszczarki na potrzeby biura OIPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 1072/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wytypowania do odznaczenia członków samorządu pielęgniarek i położnych Krzyżem Zasługi
 27. Uchwała Nr 1073/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży